Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah merupakah pelaporan yang menyeluruh untuk murid tahun 6 yang telah tamat belajar di peringkat Sekolah Rendah.

Bertepatan dengan konsep pelaporan yang holistik dan bermakna, PPSR sebenarnya membuka mata masyarakat bahawa murid itu perlu dilihat potensinya secara keseluruhan, bukan semata-mata tertumpu kepada keputusan UPSR.

Oleh yang demikian bermula 2017 Kementerian Pendidikan Malaysia selaku kementerian yang bertanggungjawab telah membuat pendekatan berbeza dalam melaporkan kejayaan murid yang telah tamat persekolahan peringkat rendah selama 6 tahun.

Adakah perkara ini menyimpang arus pendidikan?

Sebenarnya tidak, ia selaras dengan apa yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangasaan di mana tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan 

SPPK Pentaksiran Holistik dan Bersepadu merangkumi beberapa elemen penting seperti berikut:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

 • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
 • Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
 • Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Pentaksiran Pusat (PP)

 • Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH
PBD

Pentaksiran Bilik Darjah

 Perkembangan dan Pencapaian
 • Dikenali juga sebagai Pentaksiran Sekolah (PS)
 • Dilaksanakan semasa PdP
 • Merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
 • Melaporkan tahap penguasaan pembelajaran murid
 • Tujuan pentaksiran:
 • Pentaksiran Untuk Pembelajaran
 • Pentaksiran Sebagai Pembelajaran
 • Pentaksiran Tentang Pembelajaran
 • Menggunakan pelbagai jenis instrumen
 PAJSK

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

 Penyertaan, Penglibatan dan Pencapaian Murid ditaksir melalui:

SEGAK-Standard kecergasan fizikal bagi mengukur tahap kecergasan

BMI- merekod tinggi dan berat badan sebagai satu indikator kesihatan

SUKAN- Penyertaan sukan dan pencapaian sukan di sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kokurikulum- Penyertaan dan pencapaian dalam persatuan, unit beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Ekstrakurikulum- Penyertaan dan pelibatan secara sukarela di dalam dan di luar sekolah serta di dalam dan di luar negara

 PPsi

Pentaksiran Psikometrik

 Profil PPsi dilaksanakan untuk mengumpul data tret psikologi murid

Instrumen Kecerdasan Pelbagai (IKeP)

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

 UPSR

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

 Pencapaian
 • Untuk murid yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
 • UPSR mengukur pencapaian dalam pembelajaran mata pelajaran
 • Murid menduduki 6 kertas:
 • Bahasa Melayu Pemahaman
 • Bahasa Melayu Penulisan
 • Bahasa Inggeris Pemahaman
 • Bahasa Inggeris Penulisan
 • Matematik
 • Sains dengan tambahan (untuk murid SJKC dan SJKT):
 • Bahasa Cina Pemahaman
 • Bahasa Cina Penulisan
 • Bahasa Tamil Pemahaman
 • Bahasa Tamil Penulisan
 PASR

Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah

 Pencapaian
 • PASR khusus untuk murid berkeperluan khas (MBK) yang mengikuti KSSR Pendidikan Khas (LD)
 • Mengukur pencapaian MBK melalui pendekatan pentaksiran bersepadu dalam situasi sebenar kehidupan murid
 • Pencapaian murid dilaporkan bagi 6 konstruk:
 • Kemahiran Literasi (BM)
 • Kemahiran Literasi (BI)
 • Kemahiran Numerasi
 • Kemahiran Hidup Asas
 • Kemahiran Asas Sains
 • Nilai Murni Kendiri dan Bermasyarakat
Pada akhir persekolahan peringkat sekolah rendah murid akan menerima 4 pelaporan:

 1. Murid arus perdana: PBD, PAJSK, PPsi dan UPSR.
 2. Murid berkeperluan khas (masalah pembelajaran): PBD, PAJSK, PPsi dan PASR.

Apa Maksud Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Merupakan pentaksiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan pencapaian murid.

Aktiviti Pembelajaran

 • Menepati kurikulum
 • Bersesuaian dengan pembelajaran abad 21

Kaedah Pentaksiran

 • Kuiz
 • Kerja Projek
 • Ujian Bulanan
 • Peperiksaan peringkat sekolah

Tahap Penguasaan

 • Bukan perbandingan antara individu
 • Standard Prestasi

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

Satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum, ekstra kokurikulum, dan kecergasan fizikal unutk digunapakai oleh semua sekolah dan dilaksanakan sepanjang tempoh persekolahan sepanjang tahun. Boleh Rujuk: PAJSK

Maklumat PPSR boleh rujuk:

Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah

Poster PPSR

Semoga info dan maklumat penting berkenaan Pentaksiran Sekolah Rendah ini dapat membantu guru-guru dan ibu bapa khasnya dalam memahami setiap bidang pelaporan yang telah dikeluarkan.