PENGURUSAN HEADCOUNT
MENGAPA PERLU HEADCOUNT
 • ·         MELIHAT KEUPAYAAN SEDIA ADA SETIAP MURID
 • ·         MENILAI POTENSI SETIAP MURID YANG DAPAT DIGARAP
 • ·         MERANCANG PROGRAM YANG BERSESUAIANDENGAN KEBOLEHAN DAN KEUPAYAAN MURID BERASASKAN DIAGNOSIS YANG TEPAT
 • ·         UNTUK TUJUAN POST-MORTEM DAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN YANG PROAKTIF
 • ·         PEMANTAUAN DAN PENILAIAN BOLEH DIBUAT OLEH PENGETUA, GURU BESAR, GPK, GURU KELAS, DAN GURU MATA PELAJARAN SECARA SISTEMATIK
 • ·         PANITIA DAPAT BERFUNGSI DENGAN LEBIH BERKESAN

ASAS HEADCOUNT
 • ·         MENGENAL PASTI TOV ( TAKE OF VALUE ) – BERASASKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
 • ·         MENENTUKAN ETR ( EXPECTED TARGETED RESULT ) – DENGAN MERUJUK KEPADA KEPUTUSAN TERBAIK PEPERIKSAAN AWAM SEKOLAH
 • ·         MENENTUKAN OTI ( OPERATIONAL TARGETED INCREMENT ) – DENGAN MERUJUK KEPADA ETR SERTA MENETAPKAN SAMA ADA JANGKAAN PEMERINGKATAN DUA ATAU TIGA KALI PENILAIAN

PROSES HEADCOUNT
CARTA ALIRAN PELAKSANAAN HEADCOUNT
POST-MORTEM
 • ·         SUATU PROSES BEDAH SIASAT UNTUK MENGKAJI DAN MENGENAL PASTI PUNCA SEBENAR PENYAKIT ATAU PUNCA MASALAH.
 • ·         DALAM KONTEKS SEKOLAH / PENDIDIKAN : POST-MORTEM DIADAKAN UNTUK MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, MENGENAL PASTI KELEMAHAN, DAN SETERUSNYA MENENTUKAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN.
 • ·         DIBUAT SELEPAS SETIAP UJIAN BULANAN / PEPERIKSAAN OLEH GURU MATA PELAJARAN/ PANITIA / KETUA BIDANG DAN JAWATANKUASA KURIKULUM.

POST-MORTEM AKAN DAPAT MENGANALISIS :
 • ·         KEUPAYAAN GURU MENGAJAR
 • ·         KEUPAYAAN MURID BELAJAR
 • ·         KUALITI SOALAN ( JSU )
 • ·         KEBERKESANAN PROGRAM PEMULIHAN  DAN PENGAYAAN YANG LEPAS
 • ·         PROGRAM KHAS OLEH PANITIA

LANGKAH-LANGKAH POST-MORTEM
                DILAKSANAKAN OLEH GURU MATA PELAJARAN
 • 1.       MARKAH DIISI BERDASARKAN PEPERIKSAAN / UJIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN.
 • 2.       PENCAPAIAN MURID DIANALISIS SECARA PERBANDINGAN UNTUK MENGESAN MURID-MURID YANG TELAH MENCAPAI OTI 1 ATAU OTI 2.
 • 3.       SENARAIKAN MURID SERTA MARKAH YANG DIISI ATAU SENARAIKAN NAMA MURID SERTA MARKAH YANG TIDAK MENCAPAI TAHAP OTI 1 ATAU OTI 2.
 • 4.       SETIAP MURID DIKENAL PASTI ASPEK KELEMAHAN BERDASARKAN PENCAPAIAN MEREKA.
 • 5.       MENENTUKAN TINDAKAN PEMULIHAN SEGERA BAGI TUJUAN PENAMBAHBAIKAN DENGAN PELBAGAI KAEDAH PENGESANAN SEBELUM PEPERIKSAAN BERIKUTNYA.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


DILAKSANAKAN OLEH PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN
 • 1.       MENGADAKAN POST-MORTEM PERINGKAT PANITIA.
 • 2.       MELENGKAPKAN  MAKLUMAT  KESELURUHAN KELAS BERDASARKAN RUMUSAN YANG DIBUAT.
 • 3.       MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SETIAP TINGKATAN.
 • 4.       MELENGKAPKAN ANALISIS TINGKATAN UNTUK DIBAWA DALAM MESYUARAT KURIKULUM.

 DILAKSANAKAN OLEH JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
1.       MENGADAKAN MESYUARAT KURIKULUM SEKOLAH UNTUK MEMBINCANGKAN :

A.        ANALISIS PEPERIKSAAN SEMASA DARI SEGI :
          PENCAPAIAN KUANTITI
          PENCAPAIAN KUALITI
          PERBANDINGAN PENCAPAIAN ANTARA MATA PELAJARAN
          PERBANDINGAN PENCAPAIAN SEMASA DENGAN ETR TAHUNAN
B.          MERANCANG DAN MELAKSANAKAN STRATEGI PENGUKUHAN, PENGAYAAN, DAN PEMULIHAN.
PENGURUSAN PANITIA
ANTARA PERANAN PANITIA :
ü  PERLU TINGKATKAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL SERTA PELAN OPERASI BERDASARKAN KEPERLUAN MATA PELAJARAN.
ü  SEDIAKAN ANGGARAN BELANJAWAN BERDASARKAN PERUNTUKAN YANG DITERIMA.
ü  BINCANGKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PENCAPAIAN MURID.
ü  MELENGKAPKAN FAIL PANITIA.
ü  MENGADAKAN SESI PENINGKATAN PROFESIONALISME DI KALANGAN AHLI PANITIA – PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL.
ü  PERLU ADA PENYELARASAN DENGAN PERKARA YANG DIBINCANGKAN DI DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM – DARI SEGI HEADCOUNT DAN POST-MORTEM
ü  MERANGKA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN PEMULIHAN – PERLU DINILAI DAN DIKENALPASTI BAGI MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN.
ü  TEKANKAN KONSEP 5 P ( PERANCANGAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN )
ü  PELAKSANAAN ULANGKAJI MATA PELAJARAN SELESAI SUKATAN SELESAI – PASTIKAN AKTIVITI PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN MENJURUS SASARAN YANG DITETAPKAN – PASTIKAN MURID SUDAH MENGUASAI KONSEP YANG DIPELAJARI DAN FOKUS KEPADA TAJUK BELUM DIKUASAI OLEH MURID.
ü  PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENINGKATAN AKADEMIK PERLU BERSIFAT ‘ SMART ’ ( SPECEFIC, MEASURABLE, ACHIVEBLE, REALISTIC & TIMEFRAME ).
ü  MENYEDIAKAN ANALISIS MATA PELAJARAN SELEPAS SETIAP KALI PEPERIKSAAN DIJALANKAN.
ü  PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PERLU DILAKSANAKAN BAGI MEMASTIKAN SETIAP PROGRAM YANG DILAKSANAKAN BERJAYA. PERLU ADA PERKARA BERIKUT :
          JADUAL PENILAIAN
          SEDIAKAN INSTRUMEN
          SEDIAKAN LAPORAN
          PERLU BENTANG DALAM MESYUARAT UNTUK TINDAKAN PENAMBAH BAIKAN.