Ciri-ciri karangan yang baik:
Ketetapan Isi 
Karangan yang ditulis mestilah menepati kehendak dan tajuk soalan. Sesebuah karangan sebaik-baiknya mempunyai empat isi. 
Kejelasan Karangan 
Pemilihan kata dan ayat hendaklah jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan kosa kata atau ejaan yang salah bagi mengelakan pemotongan markah. 
Penulisan karangan
Gabungan Idea / Perkaitan Isi 
Perkaitan idea yang baik dan kemas akan menghasilkan karangan yang baik. Oleh itu, calon perlu memastikan idea keseluruhan karangan, unsur fakta yang betul dan mesej yang tepat dan mudah difahami pembaca. Karangan juga perlu mempunyai idea yang berkaitan antara satu sama lain dan mengikut urutan. 
Kematangan Persembahan 
Kelancaran bahasa akan menunjukkan kematangan karangan. Oleh itu, usur tatabahasa seperti penggunaan tanda baca, ejaan, imbuhan, variasi ayat dan kosa kata amat ditekankan. Pemerengganan karangan yang baik termasuk pendahuluan dan penutup juga boleh menunjukkan kematangan karangan.
Kreativiti
Karangan  yang  baik  mestilah  diolah  dengan kreatif  dan  menarik. Karangan  akan  lebih berkesan  jika  calon  meletakkan  atau melibatkan  diri secara  terus  dalam  karangan tersebut. Calon  juga  digalakkan menyelitkan peribahasa, pantun atau penggunaan dialog dalam karangan.