PENDEKATAN
 • Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan.
 • Harus berlandaskan teori,prinsip atau model tertentu.
 • Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan.
 • Mendokong sesuatu teori.
 • Wujud berasas tanggapan yg berhubung  dgn falsafah Agama Islam dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.
 • Menghuraikan sifat m/pelajaran yg diajar.
 • Menyatakan sesuatu pendapat,falsafah  atau sesuatu pengajaran tetapi tak semestinya dibuktikan secara mutlak
Mendekatkan  sesuatu dalam bidang pendidikan dan setiap pendekatan  hendaklah mencerminkan  sesuatu pandangan tentang hakikat sesuatu matlamat pelajaran.
 • Bagaimana  ia dikuasai?
 • Bagaimana  ia diperolehi?
 • Bagaimana   ia difahami?
 • Di mana ia disimpan?
Pendekatan haruslah mencerminkan sesuatu teori P & P
Contoh teori  Gestalt “ mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan, kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau  sebagai satu  teori pembelajaran”
Maksudnya: harus mengamati keseluruhannya terlebih dahulu kemudian kaji pula  bahagian-bahagiannya.
 • Induktif
Mengemukakan beberapa pernyataan dan dari pernyataan  tersebut dibuat kesimpulan.
Proses: murid t. diajar sesuatu bahan secara langsung, hanya diberitahu berhubung hal-hal bekaitan  dengan pelajaran tersebut.
 • Deduktif
Satu pendekatan mengajar yang mengasaskan pengajaran  & pembelajaran murid kepada hukum-hukum tertentu.
KAEDAH
 • Siri tindakan guru yang sistematik.
 • Lebih bercorak jangka pendek
 • Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkanpendekatan yang dipilih.
 • Mendokong pendekatan dipilih.
Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu  pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik.
Cara:
 • Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.
 • Tetapkan bahan yang hendak disampaikan  ikut peruntukan masa yang ditetapkan
 • Tetapkan langkah-langkah  ikut aktiviti yang akan  diperkenalkan
 • Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan
 • Susunkan langkah –langkah secara beperingkat.
Contoh kaedah penyelesaian masalah-melibatkan 5 langkah
 • Mengenal masalah
 • Mengenal maklumat
 • Membuat hipotesis
 • Menguji hipotesis
 • Menilai dan membuat rumusan
TEKNIK
 • Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan.
 • Pengendalian yang benar-benar berlaku dalam bilik darjah.
 • Digunakan dalam langkah pengajaran.
 • Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih.
Cara menjalankan pelbagai langkah  dalam pengajaran.
Contoh :Dalam  kaedah bercerita, pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan cerita itu bermakna dan menyeronokkan .
 • Teknik timbul minat (motivasi)
 • Teknik menyoal (uji kefahaman)
STRATEGI
Kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah ,teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran.
 • Contoh :Pemusatan guru(strategi  yang paling lama)

Lebih mengambil kira objektif jangka panjang.
Mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan,masa dan sebagainya.