Bahasa Melayu merupakan subjek penting di Sekolah Rendah, kini beberapa penambahbaikan dari KBSR ke KSSR di lakukan, dan masuk ke tahun ke 4, Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan.

Bagi meningkatkat lagi kualliti Pengajaran dan Pembelajaran di Kelas, guru memerlukan Rancangan Pengajaran Tahunan yang rapi dan tersusun, guru-guru yang memerlukan RPT Bahasa Melayu Boleh Download di pautan di bawah.
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 1 KSSR ; SK | SJK
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 2 KSSR ; SK | SJK
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 KSSR ; SK | SJK
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 4 KSSR ; SK | SJK
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 5 KSSR ; SK | SJK
RPT BAHASA MELAYU TAHUN6 KSSR SK | SJK

 

RPT BAHASA MELAYU TAHUN 5 KBSR ; DOWNLOAD
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 6 KBSR ; DOWNLOAD
Untuk RPT lain rujuk: RPT SEMUA SUBJEK