Masalah stres di kalangan guru adalah isu yang serius dan perlu ditangani dengan segera. Stres boleh menjejaskan kesejahteraan, prestasi, dan motivasi guru dalam menjalankan tugas mereka.

Stress juga boleh menular kepada pelajar dan rakan sekerja, yang boleh menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Oleh itu, penting untuk mengenal pasti punca-punca stres dan cara-cara mengatasinya.
Punca-punca stres di kalangan guru boleh dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu faktor individu, faktor organisasi, dan faktor sosial.

Faktor individu merangkumi personaliti, gaya hidup, kemahiran, dan pengetahuan guru. Faktor organisasi merangkumi struktur, budaya, sistem, dan polisi sekolah. Faktor sosial merangkumi hubungan dengan pelajar, ibu bapa, rakan sekerja, dan pihak berkuasa.

Contoh-contoh punca stres di kalangan guru adalah seperti berikut:

 • Beban kerja yang tinggi dan tidak seimbang, seperti mengurus kelas, menyediakan bahan pengajaran, menilai tugasan, dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.
 • Tekanan daripada pelbagai pihak, seperti pelajar, ibu bapa, pengetua, dan kementerian, untuk mencapai prestasi yang cemerlang.
 • Konflik dan komunikasi yang tidak berkesan dengan pelajar, ibu bapa, rakan sekerja, dan pihak berkuasa.
 • Kurang sokongan dan penghargaan daripada pihak sekolah dan masyarakat.
  Persekitaran kerja yang tidak kondusif, seperti kemudahan yang tidak mencukupi, kebersihan yang tidak terjaga, dan keselamatan yang terancam.
 • Cabaran dan perubahan dalam kurikulum, teknologi, dan keperluan pelajar.

Cara-cara mengatasi stres di kalangan guru adalah seperti berikut:

 • Mempertingkatkan kemahiran pengurusan masa, pengurusan kelas, pengurusan konflik, dan pengurusan emosi.
 • Mencari sokongan dan bantuan daripada rakan sekerja, pengetua, kaunselor, dan pakar.
  Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan bermanfaat, seperti bersukan, berhibur, beramal, dan belajar.
 • Menjaga kesihatan fizikal dan mental, seperti makan dengan seimbang, tidur dengan cukup, bersenam, dan berdoa.
 • Mengubah sikap dan pandangan terhadap stres, seperti menerima hakikat, bersikap positif, dan bersyukur.
 • Kesimpulannya, masalah stres di kalangan guru adalah satu cabaran yang perlu dihadapi dengan bijak dan berhemah.

Guru-guru perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, mereka boleh memberikan sumbangan yang lebih besar kepada pembangunan negara melalui pendidikan.